Winkelwagen

Voorwaarden & Privacybeleid

& informatie over verzending & retourbeleid

Artikel 1 – Definities

Onder deze omstandigheden hebben de volgende woorden de volgende betekenis: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de opdrachtnemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd wordt gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Telecommunicatietechniek: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. Algemene voorwaarden: actuele algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

Artikel 2 – De identiteit van de opdrachtnemer

Bedrijfsnaam: Zoobank.nl is een onderdeel van (Lexicon 42)

Emailadres: emma@zoobank.nl

(KvK) nummer: 74984993

BTW-identificatienummer: NL002336414B07

Artikel 3 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan met uitzondering van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden op zodanige wijze langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Bij specifieke product- of dienstenvoorwaarden is naast deze algemene voorwaarden het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of nietig is, blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die het doel van de oorspronkelijke zo dichtbij als mogelijk. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beschouwd “naar de geest” van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod


Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle foto’s, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt vooral:
de prijs inclusief belastingen;
eventuele verzendkosten;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
of het herroepingsrecht van toepassing is;
de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
de voorwaarde voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarvoor opdrachtnemer de prijs garandeert;
de hoogte van de snelheid voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gebruikelijke basistarief voor communicatie;

het gebruikte middel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument voor het aangaan van de overeenkomst de door hem verstrekte gegevens in het kader van de overeenkomst kan controleren en indien nodig herstellen;
andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.

Artikel 5 – De Overeenkomst


De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvanger van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
De ondernemer kan – binnen wettelijke grenzen – vragen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van uitsluiting van het herroepingsrecht;
3. informatie over garanties en bestaande diensten na aankoop;
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden voor voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking aan opdrachtnemer retourneren, conform de door opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van een schriftelijk bericht/e-mail. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na het verstrijken van de termijnen vermeld in de punten 2 en 3 niet te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product wordt niet teruggestuurd naar de ondernemer, de aankoop is een feit.

Artikel 7 – Opnamekosten


Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds door de webwinkelier is ontvangen of dat doorslaggevend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht


De opdrachtnemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
1. door de ondernemer tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. die duidelijk persoonlijk is;
3. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
4. die kan vernietigen of veroudert snel;
5. als de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
6. voor losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en software waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
1. betreffende logies, vervoer, restaurantactiviteiten of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of in een bepaalde periode;
2. levering die met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3. met betrekking tot spelen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs


Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer hiertoe besloten heeft en:
1. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is opdrachtnemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 – Naleving en garantie


De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het aangaan van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen, en/ of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Het product dient in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.
De garantietermijn van de aannemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De opdrachtnemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing van de consument, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet als:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of aangepast of door een derde heeft laten repareren en/of aanpassen;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn onderworpen of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van opdrachtnemer en/of op de verpakking zijn behandeld;
Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft uitgevaardigd of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering


De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument een langere leveringstermijn heeft afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer trachten een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van opdrachtnemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de opdrachtnemer op het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het normaal afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het normaal afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde vóór het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn. periode van niet meer dan een maand.
De consument kan de in het vorige lid genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald moment of voor een bepaalde periode;
tenminste onderbreken op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.
Vernieuwing
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het normaal afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag voor een bepaalde periode niet worden verlengd of vernieuwd.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument daartegen bezwaar maakt. deze uitgebreide overeenkomst. kan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het normaal afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn. maximaal drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het gebruikelijk, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) loopt niet stilzwijgend voort en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 13 – Betaling


Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd bedoeld in artikel 6, lid 1. Indien sprake is van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan. nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de door de klant vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Beroepsprocedure


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderwerp is van de oplossing van het geschil.
Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtnemer niet op, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar eigen keuze het geleverde kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen


Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Privacybeleid Zoobank.nl

Privacybeleid info@zoobank.nl

Wij begrijpen dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina informeren we u over welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gebruikerservaring hiermee verbeteren. Zo krijgt u een duidelijk beeld van ons beleid en werkwijze.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Zoobank.nl. We benadrukken dat Zoobank.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met ons privacybeleid.

Verzamelen en Gebruik van Gegevens

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van Onze Diensten

Bij aanmelding voor een van onze diensten vragen wij u om persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst uit te voeren. De informatie wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of op servers van derde partijen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons stuurt, kunnen we deze berichten bewaren. Soms vragen wij om persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de situatie. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers of op servers van derde partijen. Wij zullen deze informatie niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van derde partijen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.

Doel van Gegevensverzameling

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid, tenzij we uw toestemming hebben verkregen.

Delen met Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve met webapplicaties die we gebruiken voor onze dienstverlening, waaronder het WebwinkelKeur classificatiesysteem. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het doel van de huidige aanvraag en zal niet verder worden verspreid. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld. Onze medewerkers respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen of wijzigingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig het privacybeleid te raadplegen.

Uw Rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om hun persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Contact

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Website: www.zoobank.nl

Gegevensverzameling via Zoobank.nl

Reacties

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen wij de gegevens die worden ingevuld in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van het e-mailadres, kan worden verstuurd naar de Gravatar service als deze wordt gebruikt. Het privacybeleid van Gravatar is te vinden op: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van de reactie is de profielfoto zichtbaar bij de reactie.

Media

Als geregistreerde gebruikers afbeeldingen uploaden naar de site, moeten zij voorkomen dat afbeeldingen met EXIF GPS locatiegegevens worden geüpload. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen downloaden en de locatiegegevens bekijken.

Contactformulieren

Cookies

Bij het achterlaten van een reactie kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit is voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Als u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Bij het inloggen worden enkele cookies bewaard in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig, cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Uitloggen wist de login cookies.

Bij het wijzigen of publiceren van een bericht wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en bevat enkel het ID van het bewerkte artikel. Deze cookie verloopt na een dag.

Ingesloten Inhoud van Andere Websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten, zoals video’s, afbeeldingen, berichten, enz. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich hetzelfde als wanneer de bezoeker die andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met de ingesloten inhoud monitoren, inclusief interactie als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Opslagduur van Uw Data

Reacties en bijbehorende metadata worden voor onbepaalde tijd bewaard, zodat vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd kunnen worden.

Voor geregistreerde gebruikers bewaren we persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment. Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Uw Rechten Over Uw Data

Als u een account heeft op deze site of u heeft reacties achtergelaten, kunt u een exportbestand aanvragen van uw persoonlijke gegevens, inclusief alle gegevens die u ons verstrekt heeft. U kunt ook verzoeken om verwijdering van alle persoonlijke gegevens die we van u hebben. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar Uw Data Naartoe Gestuurd Wordt

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectieservice geleid worden.

Contactinformatie

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Aanvullende Informatie

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en hebben procedures voor het omgaan met datalekken geïmplementeerd.

Derde Partijen

Wij ontvangen geen data van derde partijen.

Geautomatiseerde Besluiten en Profilering

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten of voeren profilering uit op basis van gebruikersgegevens.

Openbaarmakingsverplichtingen van de Industrie

Dit privacybeleid voldoet aan eventuele openbaarmakingsverplichtingen van onze industrie.

Retourbeleid

We streven ernaar dat u tevreden bent met uw aankoop. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u het artikel binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Hier zijn enkele details over ons retourbeleid.

Om in aanmerking te komen voor een retour, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het artikel moet ongebruikt en in dezelfde staat verkeren als waarin u het heeft ontvangen.
  • Het artikel moet in de originele verpakking worden geretourneerd.
  • Het artikel moet binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.
  • Het artikel mag geen tekenen van slijtage of schade vertonen.

Nee, de verzendkosten voor het retourneren van het artikel worden niet vergoed. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Het retourproces verloopt als volgt:

  1. Stuur een e-mail naar onze klantenservice (emma@zoobank.nl) met de reden van retour en het ordernummer.
  2. Wacht op onze bevestigingsemail met verdere instructies.
  3. Verpak het artikel zorgvuldig in de originele verpakking en verstuur het naar het adres dat we u hebben gegeven.
  4. Zodra we het artikel hebben ontvangen en gecontroleerd op schade of slijtage, zullen we het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.x

Hier zijn nog enkele belangrijke punten om op te letten:

  • Zorg ervoor dat u het artikel goed verpakt om beschadiging tijdens transport te voorkomen.
  • We zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde retourzendingen.

Als u nog vragen heeft over ons retourbeleid, kunt u gerust contact met ons opnemen via e-mail op emma@zoobank.nl. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het retourneren van uw artikel. We hopen dat u blij zult zijn met uw aankoop, en als er iets is waarmee we kunnen helpen, laat het ons dan weten!

Verzending

De levertijd voor bestellingen varieert afhankelijk van verschillende factoren. Hier is wat informatie over onze leveringstijden.

Onze producten worden rechtstreeks vanaf de leverancier verzonden om kosten te besparen en redelijke prijzen te kunnen bieden. Hierdoor kan de levertijd variëren vanwege diverse factoren, zoals de afstand tussen leverancier en bestemming, logistieke uitdagingen en de huidige situatie.

Gemiddeld genomen hanteren we een levertijd van 2-14 dagen. Dit betekent dat de meeste bestellingen binnen deze periode worden afgeleverd.

Ja, het is belangrijk op te merken dat vanwege de huidige omstandigheden er momenteel vertragingen kunnen optreden. Bestellingen hebben momenteel 7-20 werkdagen nodig voor levering vanaf de leveringsdatum. We doen er echter alles aan om ervoor te zorgen dat alle pakketten uiteindelijk 100% worden geleverd, ook al kan het wat langer duren dan normaal.

Als je vragen hebt over je bestelling, raden we je aan om eerst onze FAQ-pagina te raadplegen. Hier vind je mogelijk al antwoorden op veelgestelde vragen. Als je vraag daar niet tussen staat, kun je ons altijd een e-mail sturen via de contactpagina of via emma@zoobank.nl. Ons klantenserviceteam staat 7 dagen per week voor je klaar om je te helpen.

We hopen op je begrip voor eventuele vertragingen en doen ons uiterste best om een goede winkelervaring te bieden. Bedankt voor je vertrouwen in onze producten!

Gratis Verzending

vanaf bestellingen boven €20.

Eenvoudige retournering

retournering binnen 30 dagen.

Verzending

Elke werkdag verwerkt tot 23:00

Veilig betalen

iDEAL, Sofort, EPS, & Meer!